Социалните медии в бизнеса и образованието – иновативни модели, възможности и предизвикателства

Проект за научно-приложно изследване (НПИ 13/2017) към Научноизследователския институт при Икономически университет - Варна.
Утвърден от Ректора на ИУ-Варна със Заповед РД-1344 от 23.05.2017 г.
Проекти по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност
Стойност на проекта: 9000 лв.
Продължителност: 3 години
Период на изпълнение на проекта:  01.01.2017 до 31.12.2019 г.